ZARZĄDZENIE NR 7.R.2015-2016 DYREKTORA
MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
„WYSPA DZIECI”
W ZIELONEJ GÓRZE
Z dnia: 5 kwietnia 2016r.
W sprawie: wprowadzenia polityki ochrony dzieci przed agresją i krzywdzeniem w przedszkolu
Zarządza się, co następuje:
§1
Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 10 z oddziałami integracyjnymi „Wyspa Dzieci” informuje, że dnia 7 kwietnia 2016r. o godz. 17.00 odbędzie się szkolenie pracowników w zakresie wprowadzenia polityki ochrony dzieci przed agresją i krzywdzeniem
§2
W planie szkolenia przewidziane jest:
Przypomnienie procedur dotyczących zapewniania bezpieczeństwa i zdrowia dzieciom podczas pobytu w przedszkolu.
Przypomnienie praw dziecka.
Przypomnienie zakresów obowiązków osób na poszczególnych stanowiskach z podkreśleniem konieczności współpracy nauczycieli i woźnych oddziałowych – polityka ochrony dzieci przed agresja i krzywdzeniem dzieci w przedszkolu.
Powołanie osoby odpowiedzialnej za monitorowanie.
Podpisanie oświadczeń o niekaralności oraz o zapoznaniu się z polityka ochrony dzieci przed agresja i krzywdzeniem….” celem włączenia ich do akt osobowych.
Poinformowadzie o dodatkowych planowanych działaniach związanych z polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem.
§3
Obecność pracowników na spotkaniu obowiązkowa
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
Z zarządzeniem zapoznali się

POLITYKA OCHRODZY DZIECI PRZED AGRESJĄ I KRZYWDZENIEM
W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
„WYSPA DZIECI”
W ZIELONEJ GÓRZE
WSTĘP
Niniejszy dokument określa najważniejsze zasady oraz sposoby postępowania wszystkich pracowników przedszkola/rodziców/opiekunów, w tym również studentów, wolontariuszy, praktykantów i stażystów, wobec dzieci dla zapewnienia im bezpieczeństwa.
Naczelną zasadą wszystkich działań podejmowanych przez pracowników przedszkola rodziców/opiekunów jest praca dla dobra dziecka i w jego najlepszym interesie.
Pracownik/rodzic/opiekun traktują dziecko z szacunkiem oraz uwzględniają jego potrzeby.
Niedopuszczalne jest stosowanie przez pracownika/rodzica/opiekuna wobec dziecka przemocy
w jakiejkolwiek formie.
Pracownik przedszkola/rodzic/opiekun, realizując cele ochrony dzieci, działają w ramach obowiązującego prawa, przepisów wewnętrznych przedszkola oraz swoich kompetencji.
ROZDZIAŁ I
Słownik terminów

 1. Personel przedszkola, to każdy pracownik, czyli osoba zatrudniona oraz student, wolontariusz, praktykant i osoba odbywająca staż.
 2. Dziecko, to każda osoba będąca na liście wychowanków przedszkola.
 3. Opiekun dziecka, to osoba uprawniona do reprezentacji dziecka, w szczególności jego przedstawiciel ustawowy (rodzic/opiekun prawny) lub inna osoba uprawniona do reprezentacji na podstawie przepisów szczególnych lub orzeczenia sądu (w tym rodzina zastępcza).
 4. Zgoda opiekuna dziecka, oznacza zgodę, co najmniej jednego z opiekunów dziecka.
  Jednak w przypadku braku porozumienia między opiekunami dziecka należy poinformować opiekunów o konieczności rozstrzygnięcia sprawy przez sąd rodzinno-opiekuńczy.
 5. Krzywdzenie dziecka, to popełnienie czynu zabronionego lub czynu karalnego na szkodę dziecka przez jakąkolwiek osobę lub zagrożenie dobra dziecka, w tym jego zaniedbywanie.
 6. Osoba odpowiedzialna za Politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem, to dyrektor przedszkola lub inna osoba wyznaczona przez niego, sprawująca nadzór w przedszkolu nad realizacją Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem.
 7. Dane osobowe dziecka, to wszelkie informacje umożliwiające identyfikację dziecka.
  ROZDZIAŁ II.
  Zadania pracowników przedszkola wynikające z ochrony dziecka przed krzywdzeniem
 8. Nauczyciel/nauczyciel wspomagający/psycholog dokonują analizy informacji, w tym czynników ryzyka krzywdzenia dziecka, występujących w konkretnej rodzinie.
 9. Nauczyciel/nauczyciel wspomagający/psycholog przeprowadzają konsultacje:
  a) z pracownikiem socjalnym w celu uzyskania danych o sytuacji rodzinnej z wywiadu środowiskowego; w przypadku braku danych zgłasza on wniosek o przeprowadzenie takiego wywiadu,
  b) z dzielnicowym w celu uzyskania informacji o ewentualnych interwencjach,
  c) z kuratorem sądowym (jeżeli dana rodzina objęta jest kuratelą) w celu uzyskania informacji o sprawowanym nadzorze.
 10. Nauczyciel/nauczyciel wspomagający/psycholog ustalają, kto z nich (jednoosobowo) przeprowadzi rozmowę diagnostyczną z dzieckiem. Rozmowa taka powinna być prowadzona tylko jeden raz.
 11. Na podstawie wszystkich uzyskanych informacji następuje określenie stopnia zagrożenia bezpieczeństwa dziecka, w tym konieczności lub braku konieczności odizolowania dziecka od rodziny.
 12. Po diagnozie, w wyniku której określa się, że istnieje realne zagrożenie dla życia dziecka ze strony jego rodziny, osoba wyznaczona przez dyrektora wypełnia „Niebieską Kartę – A” i niezwłocznie przekazuje ją przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego.
 13. W przypadku, gdy w wyniku diagnozy nie podejrzewa się stosowania przemocy:
  a) nauczyciel/nauczyciel wspomagający/psycholog oceniają szansę współpracy przynajmniej z jednym z rodziców/opiekunów,
  b) nauczyciel/nauczyciel wspomagający/psycholog przeprowadzają rozmowę z rodzicem/rodzicami/opiekunami,
  c) Nauczyciel/nauczyciel wspomagający/psycholog zawierają kontrakt z rodzicami/opiekunami o współpracy na rzecz poprawy sytuacji dziecka i rodziny oraz informują o swoim dalszym ewentualnym postępowaniu w razie niedotrzymania warunków umowy (założenie „Niebieskiej Karty”).
 14. Równolegle z działaniami opisanymi powyżej nauczyciel/nauczyciel wspomagający/psycholog koordynują czynności wynikające z potrzeb dziecka i rodziny w kierunku poprawy sytuacji dziecka:
  a) zapewniają mu odpowiednio do potrzeb i w uzgodnieniu z rodzicami/opiekunami pomoc psychologiczno-pedagogiczną,
  b) wskazują instytucje udzielające innych form pomocy (terapię indywidualną, grupową), w uzgodnieniu z rodzicami/opiekunami i adekwatnie do potrzeb dziecka,
  c) organizują wsparcie dla rodziny dziecka poprzez wskazanie, adekwatne do potrzeb, instytucji oferujących poradnictwo, konsultacje psychologiczne, terapię uzależnień, terapię dla sprawców przemocy, warsztaty umiejętności wychowawczych itp.
  ROZDZIAŁ III.
  Procedury zgłaszania podejrzeń oraz podejmowania interwencji w sytuacji krzywdzenia dziecka lub zagrożenia jego bezpieczeństwa
 15. Każdy pracownik jest zobowiązany do uważnej obserwacji zachowań dziecka, analizowania jego przekazu werbalnego i niewerbalnego, mogących wskazywać na doznanie krzywdy.
 16. W przypadku posiadania wiedzy wskazującej na podejrzenie krzywdzenia dziecka pracownicy podejmują rozmowę z osobą/osobami, które sprawują opiekę nad dzieckiem, w celu wykluczenia lub potwierdzenia powstania krzywdy.
 17. W przypadku potwierdzenia podejrzenia o doznanej przez dziecko krzywdzie pracownicy przedszkola przekazują informacje na temat dostępnej oferty wsparcia i motywują osobę/osoby, które skrzywdziły dziecko do szukania dla siebie pomocy.
 18. W przypadku uzasadnionego podejrzenia krzywdzenia dziecka lub braku postępów w poprawie sytuacji dziecka albo nasileniu się objawów krzywdzenia zostaje wszczęta procedura „Niebieskie Karty” (załącznik nr 1).
  ROZDZIAŁ IV.
  Procedury interwencji w przypadku krzywdzenia dziecka
 19. W przypadku powzięcia przez pracownika przedszkola podejrzenia, że dziecko jest krzywdzone, ma on obowiązek sporządzenia notatki służbowej i przekazania uzyskanej informacji dyrektorowi przedszkola.
 20. Dyrektor przedszkola wzywa osobę/osoby, które są podejrzane o krzywdzenie dziecka, przekazując zgromadzone informacje i dowody wskazujące na krzywdzenie dziecka.
 21. Nauczyciel lub inny pracownik wskazany przez dyrektora sporządzają opis sytuacji przedszkolnej
  i rodzinnej dziecka na podstawie zgromadzonych dowodów, np. rozmów z dzieckiem, nauczycielami/opiekunami i rodzicami, oraz plan działań wspierających dziecko i rodzinę w poprawie sytuacji.
 22. W sytuacji pozyskania informacji, że dziecko jest krzywdzone przez pracownika, powiadamiany jest rodzic, a w stosunku do pracownika wyciągane są konsekwencje dyscyplinarne, przewidziane w regulaminie pracy oraz powiadamiane są o zaistniałym fakcie związki zawodowe. O sposobie ukarania pracownika powiadamiany jest rodzic/opiekun prawny dziecka.
 23. Plan działań wspierających powinien zawierać wskazania dotyczące:
  a) podjęcia przez przedszkole czynności w celu zapewnienia dziecku bezpieczeństwa, w tym zgłoszenie podejrzenia krzywdzenia do odpowiedniej instytucji,
  b) wsparcia, jakie przedszkole zorganizuje dziecku i rodzinie,
  c) skierowania dziecka do specjalistycznej placówki pomocy dziecku, jeżeli zaistnieje taka potrzeba.
 24. W przypadkach bardziej skomplikowanych (dotyczących wykorzystywania seksualnego oraz znęcania się fizycznego i psychicznego o dużym nasileniu) dyrektor powołuje zespół, w skład którego mogą wejść:
  a) pedagog/psycholog, nauczyciel dziecka,
  b) dyrektor,
  c) inni pracownicy mający wiedzę o krzywdzeniu dziecka lub o dziecku.
 25. Zespół sporządza plan działań wspierających zawierający te same elementy jak w punkcie 4.
 26. Plan pomocy dziecku jest przedstawiany rodzicom/opiekunom z zaleceniem współpracy przy jego realizacji oraz informacją o obowiązku przedszkola zgłoszenia podejrzenia krzywdzenia dziecka do odpowiedniej instytucji (prokuratura/policja/sąd rodzinno-opiekuńczy lub przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego) zgodnie z procedurą „Niebieskie Karty”.
 27. Po poinformowaniu rodziców o podejrzeniu krzywdzenia dziecka dyrektor przedszkola składa zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa do prokuratury/policji albo wniosek o wgląd w sytuację rodziny do sądu rodzinnego lub przesyła formularz „Niebieska Karta – A” do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego.
 28. W przypadku, gdy podejrzenie krzywdzenia zgłosili rodzice/opiekunowie dziecka, a podejrzenie to nie zostało potwierdzone, należy o tym fakcie poinformować rodziców/opiekunów dziecka na piśmie.
 29. Z przebiegu interwencji sporządza się kartę interwencji, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Polityki. Kartę załącza się do teczki indywidualnej dziecka.
 30. Wszyscy pracownicy przedszkola i inne osoby, które w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych podjęły informację o krzywdzeniu dziecka lub informacje z tym związane, są zobowiązane do zachowania tych informacji w tajemnicy, wyłączając informacje przekazywane uprawnionym instytucjom w ramach działań interwencyjnych.
  ROZDZIAŁ V.
  Zasady ochrony danych osobowych dziecka
 31. Dane osobowe dziecka podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 32. Pracownik przedszkola ma obowiązek zachowania w tajemnicy danych osobowych, które przetwarza, oraz zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem.
 33. Dane osobowe dziecka są udostępniane wyłącznie osobom i podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.
 34. Pracownik przedszkola jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych dziecka i udostępniania tych danych w ramach zespołu interdyscyplinarnego, powołanego w trybie ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
 35. Pracownik przedszkola nie udostępnia przedstawicielom mediów informacji o dziecku ani jego rodzicach/opiekunach.
 36. Pracownik przedszkola nie może udzielać informacji dotyczących sprawy dziecka lub jego rodziców/opiekunów mediom, nawet wówczas, gdy jest przeświadczony, że jego wypowiedź nie jest w żaden sposób utrwalana.
 37. W celu realizacji materiału medialnego można udostępnić mediom wybrane pomieszczenia przedszkola. Decyzję w sprawie udostępnienia pomieszczenia podejmuje dyrektor.
 38. Wybrane pomieszczenie przedszkola, w celu realizacji materiału medialnego, jest utrwalane w taki sposób, by uniemożliwić filmowanie przebywających tam osób.
  ROZDZIAŁ V
  Zasady ochrony wizerunku dziecka
 39. Przedszkole, uznając prawo dziecka do prywatności i ochrony dóbr osobistych, zapewnia ochronę wizerunku dziecka.
 40. Pracownikowi przedszkola nie wolno umożliwiać przedstawicielom mediów utrwalania wizerunku dziecka (filmowanie, fotografowanie, nagrywanie głosu dziecka) bez pisemnej zgody rodzica/opiekuna dziecka.
 41. Jeżeli wizerunek dziecka stanowi jedynie szczegół całości, np. impreza przedszkolna, bez wyraźnego oznakowania (opisu) identyfikującego konkretne dziecko, zgoda opiekunów na utrwalanie wizerunku dziecka nie jest wymagana.
  ROZDZIAŁ VII.
  Zasady bezpiecznych relacji personel placówki – dziecko określające, jakie zachowania są niedozwolone w kontakcie z dzieckiem
 42. Zabrania się stosowania przemocy fizycznej, w tym:
  a) bicia, kopania,
  b) szarpania, popychania,
  c) policzkowania i innych czynów wskazujących na przemoc fizyczną wobec dziecka.
 43. Zabrania się stosowania przemocy psychicznej, w tym:
  a) zastraszania, grożenia,
  b) wyzywania, przeklinania,
  c) poniżania, szydzenia, wyśmiewania,
  d) wywoływania poczucia winy,
  e) zabraniania kontaktów z innymi osobami,
  f) etykietowania i innych czynów wskazujących na przemoc psychiczną wobec dziecka.
 44. Zabrania się stosowania przemocy seksualnej, w tym:
  a) zmuszania do niechcianych zachowań seksualnych,
  b) poniżającego obmacywania, obłapywania i innych zachowań wskazujących na przemoc seksualną.
 45. Zabrania się innych zachowań niedozwolonych, w tym:
  a) niszczenia rzeczy osobistych,
  b) zabierania rzeczy osobistych,
  c) pozostawiania bez opieki,
  d) zmuszania do jedzenia,
  e) nienależytej uwagi i braku gotowości do natychmiastowej interwencji podczas zabaw w przedszkolu, na placu zabaw, podczas wycieczek i spacerów itp.
  ROZDZIAŁ VIII.
  Zasady dostępu dzieci do Internetu oraz ochrony dzieci przed szkodliwymi treściami.
 46. W przedszkolu dzieci nie mają możliwości korzystania z Internetu, toteż zagrożenie nie występuje.
 47. Rodzice są informowani o potencjalnym zagrożeniu szkodliwymi treściami pochodzącymi z Internetu, w przypadku niekontrolowanego dostępu dziecka do komputera w domu.
 48. W przedszkolu edukuje się rodziców poprzez dostarczanie ulotek, informacji na tablicy ogłoszeń, informacji podawanych na zebraniach grupowych i w rozmowach indywidualnych.
 49. Dzieci pięcioletnie, na miarę ich możliwości, są zapoznawane z tematyką w formie zabawowej, z wykorzystaniem elementów programu „Uczeń bezpieczny w sieci”.
  ROZDZIAŁ IX.
  Monitorowanie stosowania Polityki
 50. Dyrektor przedszkola lub inna osoba wskazana przez dyrektora (np. wicedyrektor) są odpowiedzialne za monitorowanie realizacji Polityki.
 51. Osoba odpowiedzialna przeprowadza wśród pracowników przedszkola, raz na rok, ankietę monitorującą poziom realizacji Polityki. Wzór ankiety stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Polityki.
 52. W ankiecie pracownicy przedszkola mogą proponować zmiany Polityki oraz wskazywać jej naruszenia.
 53. Osoba odpowiedzialna za monitorowanie Polityki dokonuje opracowania wyników ankiety i sporządza raport z monitorowania.
 54. Dyrektor, jeśli zachodzi taka potrzeba, wprowadza do Polityki niezbędne zmiany i ogłasza je pracownikom przedszkola.
  ROZDZIAŁ IX.
  Przepisy końcowe
 55. Polityka wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.
 56. Ogłoszenie następuje poprzez udostępnienie pisemnej wersji dokumentu w miejscu ogłoszeń dla pracowników oraz w gabinecie dyrektora dla pozostałych
 57. Pracownik składa pisemne oświadczenie o niekaralności według wzoru stanowiącego załącznik nr 4. Oświadczenie dołącza się do akt osobowych pracownika.
 58. Pracownik składa pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z Polityką według wzoru stanowiącego załącznik nr 5. Oświadczenie dołącza się do akt osobowych pracownika.
  ……………………………………….
  Podpis dyrektora
  Polityka obowiązuje od dnia ogłoszenia, data 7 kwietnia 2016r.

Załącznik nr 1.

Procedura zakładania „Niebieskiej Karty – A”

 1. Wszczęcie procedury „Niebieskie Karty” następuje w sytuacji podejrzenia przemocy poprzez wypełnienie formularza „Niebieska Karta – A”.
 2. Formularz „Niebieska Karta – A” wypełnia dyrektor przedszkola lub osoba przez niego wskazana.
 3. Druk „Niebieska Karta – A” wypełnia się na podstawie rozmowy z dzieckiem prowadzonej przez wychowawcę/pedagoga/psychologa w obecności rodzica/opiekuna (jeśli nie jest on podejrzany o krzywdzenie, a jeśli jest, to w obecności innej osoby pełnoletniej z rodziny dziecka) i posiadanych informacji.
 4. W przypadku podejrzenia zagrożenia życia lub zdrowia dziecka przedszkole podejmuje natychmiastowe działania interwencyjne oraz zawiadomienia, w ciągu 7 dni od powzięcia informacji o krzywdzie dziecka, odpowiednie służy, a także przekazuje sporządzony formularz „Niebieska Karta – A” do zespołu interdyscyplinarnego wraz z wnioskiem o powołanie grupy roboczej. Kopia dokumentów pozostaje w przedszkolu.

Załącznik nr 2.

Karta interwencji

Karta interwencji

1.Imię i nazwisko dziecka
2.Data
3. Osoba zawiadamiająca o podejrzeniu krzywdzenia  
4. Przyczyna interwencji (forma krzywdzenia)  
5. Opis podjętych działań  
6. Opis przebiegu spotkania z rodzicami/opiekunami (data)  
7. Forma podjętej interwencji (zakreślić właściwe) • zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa • wniosek o wgląd w sytuację dziecka/rodziny • inny rodzaj interwencji (jaki) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
8. Dane dotyczące interwencji (nazwa organu, do którego zgłoszono interwencję), data interwencji  

Złącznik nr 3.

Ankieta monitorująca realizację Polityki ochrony dziecka przed krzywdzeniem

PytanieOdpowiedź tak/nie/częściowoUwagi
(w szczególności uzasadnienie odpowiedzi)
1. Czy, a jeśli tak, to kiedy (przedział czasowy lub data), zapoznał(a) się pan(i) z Polityką ochrony dzieci przed krzywdzeniem?     
2. Czy stosuje pan(i) w swojej pracy postanowienia Polityki? Jeśli nie lub częściowo, to z jakiego powodu?      
3. Czy zdaniem pana(i) Polityka wymaga zmian? Jeśli tak, to jakich? Proszę uzasadnić ich konieczność.     
4. Czy zauważył(a) pan(i) naruszenie Polityki w przedszkolu? Jeśli tak, to w jakiej sytuacji?     

Wynik ankiety

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Załącznik nr 4.

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany(-a), legitymujący(-a) się dowodem osobistym Seria ,Nr oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z praw publicznych oraz że nie toczą się przeciwko mnie postępowanie karne lub dyscyplinarne ani postępowania o ubezwłasnowolnienie, nie byłem(-am) karany(-a) za przestępstwo popełnione umyślnie, nie byłem(-am) skazany(-a) za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej, obyczajności i przestępstwo z użyciem przemocy na szkodę małoletniego oraz że nie toczy się postępowanie w żadnej z tych spraw przeciwko mnie.

miejscowość, data, podpis składającego oświadczenie

Załącznik nr 4.

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany(-a), legitymujący(-a) się dowodem osobistym Seria ,Nr oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z praw publicznych oraz że nie toczą się przeciwko mnie postępowanie karne lub dyscyplinarne ani postępowania o ubezwłasnowolnienie, nie byłem(-am) karany(-a) za przestępstwo popełnione umyślnie, nie byłem(-am) skazany(-a) za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej, obyczajności i przestępstwo z użyciem przemocy na szkodę małoletniego oraz że nie toczy się postępowanie w żadnej z tych spraw przeciwko mnie.

miejscowość, data, podpis składającego oświadczenie

Załącznik nr 5.

Oświadczenie o zapoznaniu się z Polityką ochrony dzieci przed krzywdzeniem

Ja niżej podpisany(-na) ……………………………………………………………………………………………………………………

wykonujący(-ca) pracę na stanowisku ……………………………………………………………………………………………………..,

Będący(-a) pracownikiem, studentem/wolontariuszem/odbywający(-a) staż (niepotrzebne skreślić) oświadczam, iż zapoznałem(-am) się z Polityką ochrony dzieci przed krzywdzeniem obowiązującą w

Miejskim Przedszkolu Nr 10 z oddziałami integracyjnymi „Wyspa Dzieci” w Zielonej Górze

…………………………………… ……………………………………………

Miejscowość, data, podpis składającego oświadczenie